do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

§ 1 – Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego MojaFiskalna.pl”, dalej zwany Regulaminem, skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb zawierania z Przedsiębiorcami Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
2. Sklep Internetowy MojaFiskalna.pl jest prowadzony przez KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach (40-235) przy ul. 1 Maja 133, wpisanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000345075, NIP 9542685559, REGON: 241371988, o kapitale zakładowym w wysokości 52 600 000,00 zł (opłaconym w całości), nr BDO 000265137, e-mail: mojafiskalna@kamsoft.pl.
3. Regulamin stanowi wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i może zostać zmieniony na zasadach w nim określonych.
4. Wszelkie definicje pojęć użytych w Regulaminie zamieszczone zostały w Załączniku R1.01.01.

§ 2 – Zasady Korzystania ze Sklepu

1. Korzystać ze Sklepu mogą wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2. Klient za pośrednictwem Sklepu może nabywać Urządzenia Fiskalne on-line, akcesoria oraz dodatkowe usługi.
3. Przedsiębiorcy mogą nabywać Produkty za pośrednictwem Sklepu w dwóch opcjach:

1) bez konieczności zakładania Konta – w takim przypadku po dodaniu Produktów do    Koszyka, niezbędne jest podanie prawdziwych danych w Formularzu Zamówienia, koniecznych do zawarcia w ten sposób Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2) po uprzednim założeniu Konta – w takim przypadku Klient może nabywać Produkty po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, koniecznego do założenia Konta i zalogowaniu się do niego.

4. Korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać asortyment oraz składać Zamówienia, mogą wyłącznie Przedsiębiorcy, którzy zapoznali się z Regulaminem i w pełni akceptują jego treść. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści „Regulaminu”. Sprzedawca udostępnia treść Regulaminu w zakładce „REGULAMIN”.

§ 3 – Zakładanie Konta

1. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne.
2. Klient zakłada Konto w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, podając:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy;
2) adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
3) nr NIP;
4) nr KRS oraz oznaczenie sądu rejestrowego;
5) wysokość kapitału zakładowego;
6) nr BDO;
7) adres e-mail;
8) numeru telefonu kontaktowego

3. Klient wypełniając Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:

1) nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności art. 221 Kodeksu cywilnego),
2) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
3) zapoznał się z Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz zasady na jakich będzie on ulegać zmianom oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail wysyła potwierdzenie założenia Konta, z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Sklepie po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła do logowania podanego w Formularzu Rejestracyjnym lub zmienionego następnie za pomocą ustawień Konta.
6. Założenie Konta oznacza zawarcie z Klientem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Hasła powinny być przechowywane w sposób bezpieczny niedostępny dla podmiotów trzecich. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy hasła do konta i nie ujawniania go nikomu.
8. Klient w każdym czasie może: wprowadzać, edytować lub usuwać dane wprowadzone przez niego podczas Rejestracji.
9. Konto prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może usunąć założone Konto, poprzez wybranie opcji w ustawieniach „Usuń Konto”. Usunięcie konta i zawartych w nich danych jest bezpłatne.
10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowej weryfikacji danych Klienta i uzależnienia możliwości korzystania z Konta od potwierdzenia jego wiarygodności, w tym tożsamości, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, wskazanych przez Sprzedawcę.
11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta z ważnych powodów, w szczególności:

1) powtarzających się naruszeń Regulaminu
2) powtarzającego się składania Zamówień i rezygnowania przez Klienta z Zamówień, na zasadach określonych w Regulaminie.
3) powtarzającego się składanie Zamówień i nieopłacania ich w wyznaczonym terminie.
4) naruszania przez Klienta przy wykorzystaniu Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.

12. O zamiarze zablokowania Konta, Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie Konta przez Sprzedawcę oznacza rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
13. W przypadku zablokowania Konta niezrealizowane Zamówienia zostaną anulowane przez Sprzedawcę w terminie 3 Dni Roboczych. W przypadku zapłaty za anulowane Zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej wpłaty, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

§ 4 – Warunki techniczne i zagrożenia

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera wraz z dostępem do sieci Internet oraz kontem poczty e-mail.
2. Dla właściwego działania Sklepu zaleca się spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:

a) System operacyjny: Windows Vista lub nowszy, Mac OS X Mavericks lub nowszy, Linux,
b) Procesor: minimum 1,5 GHz,
c) Pamięć RAM: minimum 2 GB,
d) Rozdzielczość ekranu: 1024x768,
e) Głębia kolorów: 32 bity.

3. Obsługiwane przeglądarki internetowe to:

a) Mozilla Firefox wersja minimum 30,
b) Internet Explorer wersja minimum 7,
c) Safari.

4. Przeglądarki powinny mieć zainstalowane oprogramowanie do obsługi Java Script oraz włączoną opcję obsługi plików cookies.
5. Klient upoważniając Pracowników do korzystania ze Sklepu zobowiązuje się poinformować ich o wymaganiach określonych w niniejszym paragrafie.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci.
7. Zagrożeniem dla prawidłowego korzystania ze Sklepu mogą być wirusy komputerowe, konie trojańskie i robaki, a także spam komputerowy.
8. Zagrożeniem o szczególnym znaczeniu, może być włamanie się przez osobę nieuprawnioną na Konta. W przypadku stwierdzenia włamania na Konta, Klient jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu Sprzedawcę, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Sprzedawcę w związku z włamaniem.
9. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, Klient bądź upoważniona przez niego osoba, powinni co najmniej:

a) dbać o poufność haseł,
b) na urządzeniu używanym przez Klienta winno być zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie typu firewall.

10. W czasie przeglądania asortymentu Sklepu lub składania Zamówień, Klient powinien unikać nieznanych witryn internetowych oraz nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.
11. Powyższe wytyczne nie wyczerpują katalogu zagrożeń i korzystanie ze Sklepu powinno być zawsze prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i norm bezpieczeństwa.

§ 5 – Informacje o Produktach

1. Informacje o Produktach dostępne w Sklepie, nie stanowią oferty, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji o Produktach, w szczególności ich ceny. Zmiany informacji o Produktach, w tym ich cenach, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed opublikowaniem zmian na stronie internetowej Sklepu.
3. Cena Produktów dostępnych na stronach internetowych Sklepu zawiera:

1) podatek VAT i podawana jest w złotych (PLN);
2) koszt usługi fiskalizacji w kwocie 50,00 zł netto;
3) koszty dostawy w wysokości 10,00 zł netto, na który Sprzedawca przyznaje rabat w tej samej wysokości.

4. Klient w celu uzyskania dodatkowych informacji o Produktach i usługach, może wysłać wiadomość e-mail na adres: mojafiskalna@kamsoft.pl.

§ 6 – Składanie Zamówień

1. Klient może złożyć Zmówienie po zalogowaniu na Konto lub bez konieczności logowania się na Konto.
2. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W celu złożenia Zamówienia po zalogowaniu się na Konto należy:

1) wybrać Produkty i/lub usługi, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”;
2) z dostępnej listy wybrać podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług, w szczególności Fiskalizacji, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”. W przypadku braku wyboru, Sprzedawca wybierze podmiot odpowiedzialny za wykonanie Fiskalizacji z obszaru województwa Klienta lub z obszaru o promieniu 30 kilometrów wokół miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź używania Urządzenia Fiskalnego przez Klienta.
3) zweryfikować dane dotyczące, w szczególności: adresu dostawy, danych do faktury oraz adresu e-mail, które są podpowiadane z danych wprowadzonych przez Klienta podczas Rejestracji, a następnie kliknąć przycisk „Podsumowanie”;
4) w przypadku, gdy wszystkie dane wskazane w podsumowaniu są prawidłowe należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”;
5) opłacić fakturę proformę.

4. W przypadku wybrania opcji złożenie Zamówienia bez zakładania Konta, Klient w celu złożenia Zamówienia powinien:

1) wybrać Produkty i/lub usługi, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”;
2) z dostępnej listy wybrać podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług, w szczególności Fiskalizacji, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”. W przypadku braku wyboru, Sprzedawca wybierze podmiot odpowiedzialny za wykonanie Fiskalizacji z obszaru województwa lub z obszaru o promieniu 30 kilometrów wokół miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź używania Urządzenia Fiskalnego przez Klienta.
3) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy, danych adresowych oraz adresu wysyłki, jeżeli jest inny niż wskazany w danych adresowych, potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu, a następnie kliknąć przycisk „Podsumowanie”;
4) w przypadku, gdy wszystkie dane wskazane w podsumowaniu są prawidłowe należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”;
5) opłacić fakturę proformę.

5. W trakcie składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta m.in. o metodach płatności, sposobach dostawy Produktów oraz dodatkowych usługach.
6. Sprzedawca potwierdza złożenie i opłacenie Zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu. Jednocześnie wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienie, Sprzedawca wyśle wzór Formularza Fiskalizacji stanowiący Załącznik R6.01.Wzór do Regulaminu. Klient jest zobowiązany do wypełnienie Formularza Fiskalizacji oraz podpisanie go własnoręcznym podpisem wraz z pieczątką imienną oraz firmową i odesłania jego skanu na adres wskazany ww. wiadomości e-mail, w terminie 2 Dni Roboczych.
7. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku, gdy w trakcie kompletowania Zamówienia okaże się, że część Produktów jest niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie w celu uzgodnienia dalszych wariantów zakupu. W takim przypadku Klient będzie mógł zrezygnować z Zamówienia lub pozostać przy przesłaniu niepełnego Zamówienia. Jeżeli wszystkie Produkty Zamówione przez Klienta są niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Płatność za złożone Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę:

1) zwrócona – w przypadku rezygnacji z Zamówienia lub jego anulowania;
2) skorygowana – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na przesłanie niepełnego Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem zapłaconym, a wynagrodzeniem należnym, zgodnie z treścią § 9 Regulaminu.

8. Termin wykonania Fiskalizacji wskazany w Sklepie, Regulaminie lub wiadomości e-mail wysłanej do Klienta, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie gwarantuje wykonania Fiskalizacji w terminie 7 Dni Roboczych, od dnia otrzymania Formularza Fiskalizacji i skompletowania Zamówienia, jest zobowiązany do poinformowania Klienta, przed upływem ww. terminu, o przewidywanym terminie jej wykonania. Jeżeli przewidywany termin wykonania Fiskalizacji przekracza 30 dni, od dnia otrzymania Formularza Fiskalizacji i skompletowania Zamówienia, Klient może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu płatności za Zamówienie zgodnie z treścią § 9 Regulaminu.
9. Po skompletowaniu Zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie opłacone i skompletowane”. Sprzedawca wraz z wysłaniem wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, potwierdza przyjęcie oferty Klienta. Do chwili potwierdzenia Zamówienia, w sposób opisany powyżej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenie Produktów Klientowi.
10. Wiadomość, o której mowa w ust. 9 powyżej, stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i od kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą.
11. Klient może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia (w całości lub części) lub jego modyfikacji do czasu otrzymania wiadomości e-mail, zatytułowanej „Zamówienie opłacone i skompletowane”, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które zostały wyszczególnione w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 Umowy. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (w całości lub części), jeżeli Klient dokonał płatności za Zamówienie, Sprzedawca dokona jej zwrotu zgodnie z treścią § 9 Regulaminu.
12. Podmiot odpowiedzialny za wykonanie Fiskalizacji jest zobowiązany do jej wykonania, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych, od dnia otrzymania Formularza Fiskalizacji i skompletowania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. Po dokonaniu Fiskalizacji, Klient nie może zrezygnować z Zamówienia. Serwisant po otrzymaniu Formularza Fiskalizacji, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów dotyczących Fiskalizacji, w tym dokładnego terminu jej wykonania.
13. Po dokonaniu fiskalizacji Urządzenia Fiskalnego, Sprzedawca wyśle wiadomość e-mail na adres wskazany w Zamówieniu, z informacją o gotowości Zamówienia do odbioru lub o wysyłce Zamówienia.

§ 7 – Dostawa Produktów

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

1) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca został wybrany przez Klienta jako Podmiot Fiskalizujący;
2) Dostarczenie przez Podmiot Fiskalizujący - opcja wyłącznie dostępna w przypadku wykupienia Dodatkowych Usług.

2. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, Sprzedawca, po dokonaniu fiskalizacji Kasy, poinformuje Klienta o terminie, w którym Zamówienie będzie gotowe do odbioru. Klient jest zobowiązany do odbioru Produktu w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości Zamówienia do odbioru. W celu odebrania zamówionych Produktów konieczne jest podanie numeru Zamówienia oraz jego kwoty.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do wysłania Produktów objętych Zamówieniem, za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Roboczych od dnia dokonania Fiskalizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Sprzedawca do Zamówienia dołączy fakturę oraz instrukcję obsługi Urządzenia Fiskalnego wraz z kartą gwarancyjną.
5. W przypadku Zamówienia Produktów wraz z Dodatkowymi Usługami, Klient może wybrać opcję:

1) Odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca został wybrany przez Klienta jako Podmiot Fiskalizujący;
2) Dostawy Produktów w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej wraz z ustaleniem późniejszego terminu wykonania Usług Dodatkowych;
3) Dostawę Produktów przez Podmiot Fiskalizujący w terminie wykonania Usług Dodatkowych.

6. Klient jest zobowiązany do odebrania Produktów bez zbędnej zwłoki. Przesyłki kurierskie nieodebrane w wyznaczonym terminie, zostaną zwrócona do Sprzedawcy.
7. Sprzedawca wezwie Klienta do odebrania zakupionych Produktów w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas składania Zamówienia. Nieodebranie Produktów w wyznaczonym terminie będzie skutkować obciążeniem Klienta dodatkowymi kosztami bezumownego przechowywania Produktów w wysokości określonej w wezwaniu.
8. W momencie dostarczenia Produktów do Klienta jest on zobowiązany do potwierdzenia dostawy Produktów oraz sprawdzenia kompletności dostawy. W przypadku dostarczenia Produktu niekompletnego lub zawierającego uszkodzenia, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić dostrzeżone wady lub braki kurierowi lub osobie wydającej Produkt.

§ 8 – Płatność

1. W Sklepie są podane ceny netto i brutto w polskich złotych.
2. Cena Produktów podana w Sklepie uwzględnia koszt Fiskalizacji.
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) płatność z góry w Punkcie Sprzedaży;
2) płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu na konto Sprzedawcy podane w Formularzu Zamówienia.
3) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych - Przelewy24, obsługiwanym przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań w formie przelewu/płatność BLIK.

4. Klient może sfinansować Zamówienie pożyczką udzieloną przez Pragma Faktoring S.A., ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice. Sprzedawca nie jest stroną ww. umowy pożyczki. Klient w celu uzyskania pożyczki powinien wypełnić formularz na stronie: https://kamsoft.pragmago.pl/zakupy-na-raty/krok1?utm_source=wwwmojafiskalna.pl&utm_medium=button&utm_campaign=zakupynaraty&utm_term=p-805655&utm_content=c-zakupy-firmowe-na-raty&recommendation_code=805655

§ 9 – Kupony rabatowe

1. Kupony rabatowe można wykorzystać na asortyment w Sklepie zgodnie ze stosownymi warunkami promocyjnymi.

2. Kupony rabatowe przyznawane są Klientom przez Sprzedawcę bądź przez upoważnione przez Sprzedawcę podmioty, z którymi nawiązał współpracę.

3. Kupony rabatowe w zależności od oferty promocyjnej przyznawane są od sugerowanej ceny Producenta widocznej na stronie Sklepu bądź od ceny obowiązującej w Sklepie.

4. Kupony rabatowe nie podlegają sumowania ani też nie łączą się z innymi promocjami.

5. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

6. Kupony rabatowe można wykorzystać podczas procesu składania Zamówienia, w tym celu należy wpisać kod rabatowy w Formularzu Zamówienia w polu „Mam kupon rabatowy”

§ 10 – Zwrot należności

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych od:

1) anulowania Zamówienia lub jego części – w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny;
2) rezygnacji z Zamówienia przez Klienta, zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu.
3) nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej Zamówienia.

2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek Klienta lub rachunek powiązany z kartą płatniczą za pomocą, którego dokonał płatności. W przypadku płatności w Punkcie Sprzedaży, zwrot nastąpi na nr rachunku znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za Zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.

§ 11 – Serwis Kas, w tym Fiskalizacja

1. Klient z dostępnej listy w Formularzu Zamówienia wybiera podmiot, który wykona Fiskalizację. Klient decyduje, czy usługa Fiskalizacji zostanie wykonana przez Sprzedawcę, czy przez wybranego Partnera Handlowego w konsorcjum ze Sprzedawcą.
2. Klient samodzielnie dokonuje wyboru podmiotu, z którego usług chce skorzystać. W przypadku, gdy Klient nie wskaże podmiotu, z którego usług chce skorzystać, Sprzedawca wskaże podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług, z obszaru województwa, na terenie którego Klient prowadzi działalność gospodarczą lub obszaru o promieniu 30 kilometrów wokół miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta bądź używania przez niego Urządzenia Fiskalnego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Podmiotu Fiskalizującego, w przypadku gdy wybrany Podmiot Fiskalizujący, nie gwarantuje wykonania usług w terminach wskazanych w Regulaminie. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o zmianie Podmiotu Fiskalizującego w terminie 2 Dni Roboczych od dnia dokonania zmiany. Klient może nie zgodzić się na wykonywanie usług przez podmiot wskazany przez Sprzedawcę w sytuacji, gdy zgłosi zastrzeżenie w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia poinformowania Klienta o dokonanej zmianie. Klient wraz z zastrzeżeniem powinien wskazać podmiot, z którego usług chce skorzystać. Brak wskazania Podmiotu Fiskalizującego, skutkuje wybraniem nowego Podmiotu Fiskalizującego przez Sprzedawcę, bez możliwości zgłoszenia zastrzeżenia przez Klienta.
4. Pracownicy Sprzedawcy lub Partnera Handlowego, którzy dokonują Fiskalizacji Urządzenia Fiskalnego posiadają stosowne upoważnienia do wykonywania Serwisu i identyfikator Serwisanta, wystawiony przez Podmiot prowadzący Serwis Główny.
5. Dokonanie Fiskalizacji jest równoznaczne z objęciem obsługi serwisowej Urządzenia Fiskalnego przez wybrany przez Klienta lub Sprzedawcę podmiot. Koszty obsługi serwisowej są dodatkowo płatne. Ceny obsługi serwisowej są dowolnie kształtowane przez poszczególne pomioty prowadzące Serwis. Klient przed wyborem podmiotu prowadzącego serwis powinien zapoznać się z ofertami tych podmiotów. Sprzedawca, informuje, iż przedmiotem umów zawartych za pośrednictwem Sklepu nie jest Serwis Urządzeń Fiskalnych.
6. Klient może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego Serwis. O dokonanej zmianie Klient, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić Podmiot prowadzący Serwis Główny. Do dokonania przez Klienta zmiany nie jest wymagana zgoda Podmiotu prowadzącego Serwis Główny.
7. Serwis jest wykonywany przez Serwisantów.
8. Serwisant dokonuje Fiskalizacji Urządzenia Fiskalnego na podstawie danych wskazanych w Formularzu Fiskalizacji.
9. Fiskalizacja obejmuje:

1) przesłanie klucza publicznego kasy;
2) zgłoszenie żądania Fiskalizacji;
3) odebranie numeru ewidencyjnego;
4) nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu Fiskalizacji;
5) inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci;
6) zerowanie wszystkich liczników kasy;
7) niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego;
8) zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego;
9) zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas
10) wystawienie raportu fiskalnego Fiskalizacji;
11) zgłoszenie Fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego Fiskalizacji do Centralnego Repozytorium Kas;
12) pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

10. Przed zakończeniem fiskalizacji Urządzenia Fiskalnego, Serwisant skontaktuje się z Klientem w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie w celu potwierdzenie Nagłówka. Klient jest zobowiązany do współpracy z Serwisantem w zakresie wykonania Fiskalizacji.
11. Po dokonaniu Fiskalizacji Serwisant dołączyć raport z Fiskalizacji do książki Urządzenia Fiskalnego.
12. Usługa fiskalizacji nie obejmuje usługi skonfigurowania Urządzenia Fiskalnego do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas.

§ 12 – Usługi Dodatkowe

1. Klient może zamówić dodatkowo płatną usługę obejmującą:

1) Szkolenie z obsługi Produktu;
2) Konfiguracja Urządzenia Fiskalnego do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas.

2. Usługa zostanie wykonana, przez wybrany Podmiot Fiskalizujący, w miejscu używania Urządzenia Fiskalnego.
3. Strony wspólnie ustalą termin oraz miejsce wykonania Usług Dodatkowych.
4. Cena Usług Dodatkowych dostępna na stronie Sklepu zawiera koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi w limicie 50 km liczonym w obie strony. Cena za każdy dodatkowy kilometr, w obie strony, powyżej limitu wynosi 1,75 zł netto.
5. Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej umożliwiające przesyłanie danych między Urządzeniem Fiskalnym, a Centralnym Repozytorium Kas.

§ 13 – Rękojmia i Gwarancja

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta (tzw. Serwis Gwarancyjny). Sprzedawca nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji, Klient powinien wykonywać zgodnie z warunkami zmieszczonymi w karcie gwarancyjnej gwaranta.
4. Wady Urządzeń Fiskalnych ujawnione w okresie gwarancji Klient powinien zgłosić do Podmiotu Fiskalizującego.
5. Podmiot Fiskalizujący dokona usunięcia wad Urządzeń Fiskalnych po udostępnieniu ich przez Klienta.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji, Klient powinien wykonywać u Podmiotu Fiskalizującego.

§ 14 – Odpowiedzialność

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu występujące z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowane Siłą Wyższą, przerwami w dostawie sieci Internet, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub nieprawidłowym działaniem Sklepu wynikającym z infrastruktury Klienta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta w związku z wykonaniem przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca lub Podmiot Fiskalizujący nie ponoszą odpowiedzialności za szkody rzeczywiste wyrządzone Klientom przez nich w związku z umowami zawartymi za pośrednictwem Sklepu, bez względu na tytuł prawny, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, kompletność i aktualność podanych danych podczas Rejestracji lub na etapie składania Zamówienia.
6. Klient jest zobowiązany do współpracy z Serwisantem w zakresie wykonania Fiskalizacji. W najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, Sprzedawca lub Podmiot Fiskalizujący nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie Fiskalizacji, jeżeli wynikało one z przyczyn niezależnych od nich lub braku współdziałania Klienta w wykonaniu usługi.
7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Podmiot Fiskalizujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za błędy w dokonaniu Fiskalizacji, jeżeli została ona wykonana zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Fiskalizacji.
8. Odpowiedzialność Podmiotu Fiskalizującego z tytułu sprawowania Serwisu Gwarancyjnego ograniczona jest do połowy kwoty wynagrodzenia z tytułu zakupu Urządzenia Fiskalnego dla którego jest sprawowany ten serwis.
9. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za dostawę Urządzeń Fiskalnych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
10. Podmiot Fiskalizujący odpowiada wobec Klientów za wykonanie Fiskalizacji oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

§ 15 – Dane Osobowe

1. Sprzedawca przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony bezpieczeństwa danych. Wyrazem tego jest fakt, iż proces bezpieczeństwa informacji został u Sprzedawcy zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO 27001:2013 oraz uzupełniony o wymagania prawa, regulującego proces przetwarzania i ochrony Danych Osobowych.

2. Sprzedawca jest Administratorem w stosunku do Danych Osobowych podanych w związku ze składanymi Formularzami, w szczególności zawartych w firmie (nazwie) Klienta w postaci imienia i nazwiska przedsiębiorcy (co może mieć miejsce w przypadku Klienta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), dane reprezentantów Klienta oraz osób wskazanych przez Klienta jako osoby kontaktowe. Dane te w przeważającym zakresie są tożsame z danymi udostępnianymi odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub we właściwym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży bądź Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych będą m.in. Partnerzy Handlowi, który zostaną wybrani do wykonania poszczególnych usług (w tym Fiskalizacji i świadczenia serwisu), a także wybrany podmiot obsługujący płatności.

5. Sprzedawca niniejszym informuje, że w celu spełnienia obowiązków informacyjnych, określonych w art. 13 i 14 RODO uruchomił serwis informacyjny, znajdujący się pod adresem: www.kamsoft.pl/DaneOsobowe, gdzie znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę . Nadto Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane, o których mowa w ust.2 powyżej:

1. W oparciu o następującą podstawę prawną:

- przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub/oraz Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- uzasadnione interesy Sprzedawcy jako administratora danych osobowych i stron trzecich, w tym Partnerów Handlowych oraz podmiotów obsługujących płatności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. W następujących celach:

- w celu wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu;

- w celach archiwalnych i dowodowych, aby zabezpieczyć niezbędne informacje na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczenia przez Sprzedawcę lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Sprzedawcy;

- w celach oferowania produktów i usług Sprzedawcy (marketing bezpośredni);

- w celach oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (marketing bezpośredni);

3. Przez następujący okres:

- do czasu, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów, o których mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony przez osobę, której dane dotyczą, skuteczny sprzeciw.

6. Klient zobowiązuje się również do poinformowania - o powyższej treści obowiązku informacyjnego – osób, których dane dotyczą, a które zostaną wskazane w treści Formularza.

§ 16 – Polityka Prywatności „Cookies”

1. Sprzedawca oświadcza, że używa mechanizmu „ciasteczek” (cookies). Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Klienta.
2. Klient poprzez dalsze korzystanie ze Sklepu lub zamknięcie informacji na temat stosowania plików cookies, która wyświetla się przy pierwszym wyświetleniu strony Sklepu wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
3. Pliki cookies służą do rozpoznawania, zapamiętywania faktu odwiedzin Sklepu, do celów statystycznych oraz do technicznego zapewnienia poprawności działania Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sporządzania anonimowych statystyk charakteryzujących grupy Klientów.
4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Klienci urządzeń końcowych mogą zablokować możliwość ich zapisywania na użytkowanym przez siebie sprzęcie. W tym celu należy w przeglądarce internetowej wyłączyć opcję pobierania i przechowywania plików typu cookies, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Sklepu.
5. Ponadto Sprzedawca stosuje mechanizm Web Storage. Web Storage stanowi magazyn danych przeglądarki i pozwala przechowywać wyłącznie na urządzeniu Klienta, informacje wpisane przez niego do Formularza Rejestracji lub Zamówienia, co ułatwi Klientowi złożenie kolejnego Zamówienia lub dokończenie procesu Rejestracji. Klient decyduje o stosowaniu tego mechanizmu, poprzez zaznaczenie opcji „Zapamiętaj mnie na tym komputerze”.
6. Administrator Sklepu informuje Klienta, iż w ramach Sklepu wykorzystywane są następujące technologie, usługi i narzędzia zewnętrzne: Statystyki Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi - w celu analizy statystyk i prowadzenia działań remarketingowych.

§ 17 – Prawa własności intelektualnej

1. Zawartość strony internetowej Sklepu jest chroniona przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub całości.

2. Zawartość strony internetowej Sklepu zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne materiały mające cechy utworu. W Sklepie znajdują się utwory chronione prawem autorskim na rzecz Sprzedawcy jak również utwory, do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotom trzecim, a które są rozpowszechnione w Internecie przez Sprzedawcę na podstawie odpowiednich umów licencyjnych.

3. Klient nie może w żaden sposób:

1) kopiować, odtwarzać, modyfikować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, przesyłać lub rozpowszechniać Zawartości strony internetowej Sklepu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub właściwego podmiotu trzeciego;
2) Zawartości strony internetowej Sklepu nie mogą być dekompilowane, modyfikowane, odtwarzane, ponownie publikowane, tłumaczone na inne języki ani na języki programowania, ponownie przekazywane w żadnej postaci i w żaden sposób, ani odsprzedawane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 18 – Reklamacje dotyczące działania Sklepu

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Klient winien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać:

a) nazwę Klienta,
b) szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji,
c) imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej.

3. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Sprzedawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§ 19 – Siła wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy bądź Umowy Sprzedaży nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z ww. umów, spowodowanych przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, decyzja taka może być podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron.

§ 20 – Zmiany Regulaminu, Rozwiązanie Umowy

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Informację o zmianie Regulaminu oraz dacie ich wejścia w życie Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem Sklepu. Aktualna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie Sklepu.
3. Zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują:

1) W przypadku Klientów nabywających towary i usługi za pośrednictwem Konta - po upływie 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianach w Regulaminie, o którym mowa w ust.2. W takim przypadku, Klient może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy (wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu), ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na złożenie przedmiotowego oświadczenia, Strony po upływie tego terminu wiąże Regulamin o zmienionej treści.
2) W przypadku Klientów nabywających towary i usługi w wariancie bez zakładania Konta wiąże Regulamin obowiązujący w dniu zakupu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie poprzez przesłanie go w wiadomości e-mail odpowiednio na adres Sprzedawcy (wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu) lub na adres Klienta wskazany w Formularzu.

§ 21 – Punkty Zbierania Zużytego Sprzętu

1. Klient może oddać zużyty sprzęt w punktach zbierania zużytego sprzętu wskazanych na stronie https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html
2. Koszty oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 22 – Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Sprzedawca oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) z 17.06.2014 r. nr 651/2014.

§ 23 – Postanowienia Końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Polski.
2. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie, w drodze negocjacji lub wyjaśnień. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

1. Załącznik R1.01.01 – Definicje,
2. Załącznik R6.01.Wzór – Formularz Fiskalizacji

KONIEC REGULAMINU

 

DEFINICJE

Użyte Regulaminie określenia oznaczają:

1. Administrator – zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO, podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
2. Dane Osobowe – zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Fiskalizacja – jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.
4. Formularz Fiskalizacji - dokument udostępniany przez Sprzedawcę, na podstawie którego Sprzedawca dokona fiskalizacji.
5. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.
6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenia warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
7. Urządzenie Fiskalne – urządzenie fiskalne on-line, w szczególności drukarki i kasy w rozumieniu art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. Klient – każdy Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
9. Konto – konto Klienta w Sklepie za pośrednictwem którego Klient może nabywać towary. Na koncie są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Koszyk – wydzielone miejsce w Sklepie, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu o funkcjonalności pozwalającej na modyfikację danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
11. Oferta – propozycja zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez jedna ze Stron, w szczególności zawierający cenę i opis oferowanego Produktu, przy wykorzystaniu i za pomocą Sklepie.
12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
13. Partner Handlowy – podmiot należący do Krajowej Sieci Serwisu Sprzedawcy, który wyraził chęć współpracy ze Sprzedawcą w zakresie sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem Sklepu.
14. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Klientów (komputerach, telefonach)przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
15. Pomiot prowadzący Serwis Główny – producent krajowego danego typu kasy prowadzącego jej serwis, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis, podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy - który w zakresie organizacji i prowadzenia serwisu głównego posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
16. Pracownicy – osoby fizyczne zatrudnione przez daną stronę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
17. Producent – producenta krajowego lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
18. Produkt -Urządzenia Fiskalne on-line nabywane za pośrednictwem Sklepu.
19. Punkt Sprzedaży – siedziba Sprzedawcy, w której Klient może zapłacić za Urządzenie Fiskalne w kasie.
20. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
21. Regulamin – niniejszy dokument, którego aktualna treść znajduje się w Serwisie.
22. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23. Serwis – czynności obejmujące fiskalizację, naprawę, konserwację i przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych.
24. Serwis Gwarancyjny – serwis wykonywany przez Podmiot Fiskalizujący, zgodnie z warunkami Producenta.
25. Serwisant – osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz podmiotu prowadzącego Serwis Główny lub serwis, która wykonuje serwis i posiada upoważnienie do wykonywania serwisu i identyfikator wystawiony przez podmiot prowadzący Serwis Główny.
26. Strony Umowy – uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Sprzedawcy i Klienta jednocześnie.
27. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, uniemożliwiające wykonywanie Umowy w części lub całości, pozostające poza kontrolą Stron, Strony przyjmują rozumienie Siły Wyższej zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem cywilnym.
28. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.mojafiskalna.pl
29. Usługi Dodatkowe – dodatkowo płatna usługi, inna niż Fiskalizacja, oferowana w ramach Sklepu.
30. Umowa – umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w wyniku założenia Konta i akceptacji niniejszego Regulaminu.
31. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
32. Zamówienie -oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.
33. Zawartość – treść publikowana na stronie internetowej Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl